BİLDİRİ GÖNDERİMİ


BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH: 21 Eylül 2018

XXXVIII. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi’ne bildiri gönderimi yalnızca Online Bildiri Modülü aracılığı ile gönderilebilir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir. Bildiriler poster ve sözel şeklinde sunulacaktır. Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe olarak yapılacaktır.

Bilimsel Komite, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir:

Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).

Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.

Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.

Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.

Bildiri özeti aşağıdaki sıra ve düzen ile yazılmamalı ve bu başlıklar ilgili paragrafların başına eklenmelidir.

Amaç
Yöntem
Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)
Sonuç(lar)


Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen (olgu sunumları hariç) çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildirilerin Değerlendirmesi
Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Bilimsel Komite tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.
Bildirinin sunum şekli Kongre Bilimsel Kurulu tarafından sözlü veya poster olarak değiştirilebilir.

Kabul – Red Yanıtları
Gönderilen tüm bildiriler Bilimsel Komite tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Kabul veya red yanıtları 3 Ekim 2018 tarihinden itibaren yazılı olarak tarafınıza iletilecektir.

Kabul Edilen Bildiriler İçin Sunum Detayları
Poster sunumları Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde özel olarak ayrılmış bir alanda sergilenecektir. Bilimsel Komite tarafından seçilmiş posterlerin başında oturum yöneticilerinin başkanlığında "Poster Tartışması" yapılacaktır. Posterler 70 cm eninde 90 cm boyunda ve yazı büyüklüğü en az bir metre uzaklıktan okunabilecek biçimde hazırlanmalıdır. Her poster sunumu için ayrılacak süre 5 dakikadır. Kabul edilip özeti basılmasına karşın asılmayan posterler olursa, Düzenleme Kurulu bu posterlerin sunulmamış sayılması için gerekli duyuru ve işlemleri yapmak zorunda kalacaktır.

Sözlü sunumlar için her çalışmaya ayrılan süre tartışma dahil 10 dakikadır. Bu süreye uyulması programın aksamadan devamı için gereklidir.


 

 

 

Copyright @ 2018 Türk Mikrobiyoloji Kongresi. LookUs & Online Makale