KURSLAR


Kursun Adı: In-silico PCR Kursu
Kurusun Sorumlusu: Dr. Bülent Bozdoğan, Dr. Evren Doruk Engin
Kursiyer Sayısı: 12
Tarih: 04 Kasım 2018
Kursun Tanımı: Gen bankasında (NCBI) kayıtlı kullanıma açık baz sayısı 2018 yılında 263 957 884 539 baza ulaşmıştır ve bu sayı giderek artmaktadır. Bilginin yaygınlaşması ve kullanılabilir hale gelmesi kullanım becerisinin de yaygınlaşmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kursun amacı kursiyerlere DNA dizilerine nasıl ulaşabileceklerini bu sekansları PCR için nasıl kullanabileceklerini göstermektir. DNA amplifikasyonunda en önemli aşama olan primer seçiminin nasıl yapılacağını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini kursiyerler kurs sonunda öğrenecekler ve DNA amplifikasyonunun prensiplerini de bilerek bir geni PCR ile çoğaltmak için primer seçerek reaksiyon koşullarını belirleyebilir hale geleceklerdir. Kursiyerler primer seçimi için herkese açık programların ve in silico PCR programlarının nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak göreceklerdir.
Program:
Gen bankası ve sekans analizi 18:00-18:30
Gen bankası nedir?
Bir genin DNA sekansı nasıl aranır?
Primer seçimi 18:30-18:45
Primer sekansı nasıl belirlenir?
Seçimde dikkat edilecek unsurlar nelerdir?
PCR yöntemi ve amplifikasyon prensipleri 18:45-19:15
PCR nedir, DNA nasıl çoğaltılır, ne kadar çoğaltılır?
PCR için neler gereklidir, ne işe yarar?
Reaksiyon koşulları nasıl belirlenir?
PCR ile ilgili bilgisayar programların tanıtımı 19:15-20:00
Primer programları
in silico PCR programları

Kursun Adı: Metagenomik Dizileme Verilerinin Biyoinformatik Analizi
Kurusun Sorumlusu: Mustafa Kolukırık, İbrahim Halil Miraloğlu
Kursiyer Sayısı: 20
Tarih: 04.11.2018
Kursun Tanımı: Metagenomik, birden fazla mikroorganizmanın bir arada yer aldığı kompleks ekosistemlerden, arada kültür adımı olmadan, doğrudan genetik materyalin elde ve deşifre edilmesidir. Genetik materyalden elde edilen bilgiler kullanılarak, o ekosistemde bulunan türler, rölatif yüzdeleri, ekosistemde gerçekleştirilme potansiyeli bulunan metabolik süreçler hakkında bilgi edinilir. Metagenomik yaklaşımların günümüzde en sık kullanıldığı alan, rRNA veya ITS hedefli mikrobiyal çeşitlilik çalışmalardır. Metagenomik yeni nesil dizilime (NGS) verilerinin analizinde doğru iş akışının oluşturulamaması durumunda, gerçek biyoçeşitliliği yansıtmayan veya elde edilen verilerin, analiz edilen ekosistemden elde edilen diğer verilerle ilişkisini ortaya koyamayan sonuçlar elde edilebilmektedir. Planlanan kursun amacı, metagenomik dizileme verilerinin biyoinformatik analizinde, ekibimiz tarafından oluşturulan ve literatürde benimsenen bir iş akışının katılımcılara gösterilmesidir.
Program:
30 dk: rRNA hedefli NGSnin temelleri
60 dk: Metagenomik dizileme verilerinin biyoinformatik analizi
30 dk: Metagenomik analiz verilerinin istatistiksel analizi

Kursun Adı: Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) Kursu
Kurusun Sorumlusu: Didem Taşkaya
Kursiyer Sayısı: 15
Tarih: 04 Kasım 2018
Kursun Tanımı: Akan hücre ölçer teknolojisinin kullanımı ve bilinirliliği klinik, araştırma ve endüstri alanlarında giderek artmaktadır.
Klinik alanda hematolojik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmakta olan sistemden kısa sürede sonuçların alındığı ve kullanım kolaylığı açısından avantajlar oluşturduğu için tercih edilmektedir. Bu kursun amacı akan hücre ölçer teknolojisinin prensiplerini açıklamak, nasıl kullanıldığını ve hangi uygulamaların yapıldığını aktarmaktır. Kursiyerler akan hücre ölçer kursunsa örneklerin nasıl hazırlandığını, sistemde ne şekilde yürütüldüğünü ve veri analizinin nasıl yapıldığını uygulamalı bir şekilde göreceklerdir.
Program:
Teorik eğitim 18:00-18:45

 • Akan hücre ölçer prensipleri ve uygulama alanları

Pratik eğitim 19:00-20:00

 • Örnek Hazırlanması ne şekilde olur?
 • Örnek sistemde nasıl yürütülür?
Veri analizi ne şekilde yapılır?

Workshop: Sendromik Yaklaşımda Moleküler Test: FilmArray
Kursun Sorumlusu: Canan Kızılkaya Çelik, Rabia Can Sarınoğlu
Kursiyer: 25 kişi
Tarih: 04 Kasım 2018
Kursun Tanımı: FilmArray™ sistemi bakteri, virüs, maya, parazit ve/veya anti mikrobiyal dirençli genlerin eş zamanlı şekilde test edilmesini sağlar. Her biri günümüzün en zorlayıcı sağlık sorunlarının bazılarıyla ilişkilendirilmiş patojen grupları için tanı konulmasını sağlayan kapsamlı panellerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. FilmArray™ kontaminasyonu minimize ederek kapalı bir sistem içinde tüm PCR aşamalarının gerçekleşmesini sağlar. Önemli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmiş çeşitli patojenlerin analizine imkan tanıyan sendromik moleküler bir test sistemdir. FilmArray Panelleri, klinik olarak önemli bir zaman diliminde tanı konulması zor ve bir semptoma sebep olan muhtemel patojenlerden etken olanların hızlı bir şekilde bulunmasını sağlayan geniş bir test grubudur. Bu kursun amacı özellikle tanı koymakta zorlanılan veya tanı konulamamış hastalar, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, yoğun bakım hastaları ve acil tanı konulması gereken tüm hasta grupları için çözüm sağlayan FilmArray panellerini tanıtmak, kullanmak ve doğru zamanda ve doğru hastada nasıl kullanılması gerektiğini vurgulamaktır.
Program:
Tahmin Etmeyin, Bilin: BioFire FilmArray (18:00-18:45)

 • Moleküler Sendromik Test nedir?
 • BioFire FilmArray Teknolojisi nedir?
 • BioFire FilmArray Panelleri ve Medikal Değeri

Pratik Yapalım: BioFire FilmArray Nasıl Çalışır? (18:45- 19:15)

 • FilmArray demonstrasyonu

Olgularla Sendromik Moleküler Test: Tek Seferde Doğru Sonuç (19:15-19:45)

 • Tanıda BioFire FilmArray Gastrointestinal Panelin Faydaları
 • Tanıda BioFire FilmArray Menenjit Panelinin Faydaları

Keypad Yarışması (19:45-20:00)

Not: Keypad yarışmasında birinci olan kursiyere tablet hediye edilecektir

Kursun Adı: Parazitolojik Tanıda Dışkı İnceleme Yöntemleri Kursu
Kurusun Sorumlusu: Dr. Ülgen Zeki Ok, Dr. Ayşegül Taylan Özkan, Dr. Seher Topluoğlu ve Dr. Selma Usluca
Kursiyer Sayısı: 20
Tarih: 04 Kasım 2018
Kursun Tanımı:
Kursun temel hedefi; dışkının toplanmasından raporlanmasına kadar parazitolojik tanıda izlenen tüm süreçlerin ayrıntılı olarak ele alınmasıdır. Yoğunlaştırma yöntemleri, Trikrom ve aside dirençli boyalar gibi birçok yöntemin yer alacağı kursta, teorik bilgilerin aktarımından çok, görsellerden yararlanılacak; hazır preparatlar incelenerek, uygulamaya dönük deneyimler paylaşılacaktır.
Kursa katılanlara Türkiye Parazitoloji Derneği tarafından editörlüğünü Prof. Dr. Metin KORKMAZ ve Prof. Dr. Ülgen Zeki OK'un yaptığı "Parazitolojide Laboratuvar - Yöntem, Yorum, Akreditasyon" kitabı hediye edilecektir.
Kursumuzda bir araya gelerek deneyimlerimizi paylaşmak dileğiyle

Prof. Dr. Ülgen Zeki Ok
TMC Parazitoloji Çalışma Grubu Başkanı

Workshop: The Nucleus Genetics Workshop Featuring the Nanopore Technology
Kurusun Sorumlusu: Dr. Joshua Quick, Dr. Bhupinder Hundle
Kursiyer Sayısı: 20
Tarih: 05 Kasım 2018
Kursun Tanımı: Üçüncü jenerasyon sekanslama tekniklerinden olan nanopore sekanslamanın, mikrobiyolojik örneklerin tanısında kullanım alanları anlatılacaktır. Cihazın taşınılabilir olmasından yararlanılarak saha kullanımında uygunluğu örnek uygulamalar ile gösterilecektir. Bununla birlikte, kütüphane hazırlığı da dahil olmak üzere sekans sonucuna çok hızlı şekilde ulaşılmasının demonstrasyonu gerçekleştirilecektir.
Not: Tanımlayamadığınız bakterinizin DNA’sını, nanopore sekanslama ve tanımlama için yanınızda getirilebilirsiniz.

Kursun Adı: Bakteriyel Tüm Genom Dizileme Verilerinin Biyoinformatik Analizi
Kurusun Sorumlusu: Mustafa Kolukırık, İbrahim Halil Miraloğlu
Kursiyer Sayısı: 20
Tarih: 07 Kasım 2018
Kursun Tanımı: Klinik veya endüstriyel açıdan önemli bakteri izolatlarına uygulanabilecek, bakterinin genotipini ve fenotipik potansiyelini en doğru şekilde yansıtabilecek yaklaşım, yeni nesil dizileme (NGS) ile tüm genom analizidir. Tüm genom dizileme verilerinin analizinde doğru iş akışının izlenememesi durumunda, parçalar halinde dizilenen tüm genomun doğru şekilde birleştirilememesi, gen anotasyonlarının doğru yapılamaması, antimikrobiyal direnç ve sekonder metabolit üretim yolaklarının ve diğer tüm genomlardan farkın net bir şekilde ortaya konamaması sorunları ortaya çıkmaktadır. Planlanan kursun amacı, tüm genom dizileme verilerinin biyoinformatik analizinde, ekibimiz tarafından oluşturulan ve literatürde benimsenen bir iş akışının katılımcılara gösterilmesidir.
Program:
30 dk: NGS ile tüm genom dizilemenin temelleri

90 dk: Tüm genom dizileme verilerinin biyoinformatik analizi: Okuma normalizasyonu ve hata ayıklama; eşleştirilmiş uç birleştirme; genom oluşturma; gen anotasyonu; tekrar elementlerinin saptanması; diğer genomlarla karşılaştırma, varyasyon raporlarının oluşturulması ve filogenotik ağaç çizimi; sekonder metabolit gen kümelerinin saptanması; antimikrobiyal direnç genlerinin bulunması.

Kursun Adı: Klinik Araştırmaların Planlanması ve Enfeksiyöz Materyallerin Yönetimi
Kursun Sorumlusu: Burcu Gürer Giray, Yasemin Coşgun, Selçuk Kılıç
Kursiyer Sayısı: 20
Tarih: 04 Kasım 2018, 07 Kasım 2018
Kursun Tanımı: “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” 23/12/2008 tarihli ve 27089 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve çeşitli revizyonlarla günümüzde de yürürlüktedir.  Bu tür çalışmalar (ilaç, biyolojik ürünler, enfeksiyöz materyaller vb.) yapacak araştırmacıların çalışmayı düzenlerken herhangi bir yasal sorunla karşılaşmaması ve çalışmaların doğru bir şekilde planlanabilmesi amacıyla bu bilgilendirme kursu düzenlenmektedir.
Enfeksiyöz materyaller, Birleşmiş Milletler Tehlikeli Madde Komisyonu tarafından Tehlikeli madde sınıflandırmasında yer alan taşınması sırasında insan, hayvan sağlığı ve çevre güvenliği açısından risk oluşturabilen maddelerdir. Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması olan ‘Accord Dangereux Routier’  Sözleşmesi 1968 yılından itibaren ülkemiz tarafında da imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Resmi gazetede 15/2/2017 tarih ve 29980 sayılı yayınlanan ‘Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği’ ile enfeksiyöz materyallerin paketlenmesi süreci ve göndericiden alıcıya ulaşan son haline kadar denetim altına alınması, kurallara bağlanmıştır. Bu nedenle enfeksiyöz materyallerin paketleme ve taşınması sürecinin planlı ve sistematik bir şekilde yönetimi gerekmektedir.
Bu kursun amaçlarından bir diğeri ise klinik araştırmalarda enfeksiyöz materyallerin taşınması ile ilgili uyulması gereken ulusal ve uluslararası kuralları gözden geçirmek ve uygulamadaki gerekliliklerin farkındalığını artırmaktır. Kurs süresince ‘Üçlü Taşıma Sistemi’nin önem ve gerekliliği, hava yolu ve karayolu ile enfeksiyöz materyallerin uluslararası/ulusal gönderiminde yaşanabilecek sıkıntı ve çözümleri anlatılacaktır. Kursiyerler görev aldıkları merkezlerde enfeksiyöz materyallerin gönderimi ve/veya teslim alınması sırasında yasalarla zorunlu kılınmış uygulamaları göreceklerdir.

Program:

 • Klinik araştırmaların planlanması
 • Tehlikeli maddeler içerisinde enfeksiyöz materyallerin yeri
 • Ulusal ve uluslarası anlaşmalarla enfeksiyöz materyal transportunun önemi
 • Enfeksiyöz materyallerin sınıflandırılması ve farkları
 • Enfeksiyöz materyallerin paketlenmesi
 • Üçlü Taşıma Sistemi nedir?
 • Enfeksiyöz materyallerin hava ve kara yolu ulaşımında transferi yapılırken dikkat edilmesi ve uyulması gereken kurallar nelerdir?
 • Biyoterör ajanını kargoyla gönderebilir misiniz? Hep birlikte paketleyelim!
 • Sorular ve tartışma
ÖNEMLİ NOTLAR
 • Katılmak istediğiniz kursu işaretleyip, formu tmc2018@k2-events.com adresine iletmeniz ve kurs kayıt ücretini (200TL+KDV) ilgili hesaba yatırmanız ile kaydınız kesinlik kazanacaktır.
 • Tüm kurslar belirtilen tarihte, 18:00 – 20:00 saatleri arasında düzenlenecektir.
 • Sendromik Yaklaşımda Moleküler Test: FilmArray isimli kurs için ilk 50 kişinin kayıt ücreti bioMerieux tarafından ödenecektir.

HESAP BİLGİLERİ
TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
İŞ BANKASI / İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ŞUBESİ
ŞUBE KODU 1200
HESAP NO 3257885
IBAN TR59 0006 4000 0011 2003 2578 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ 2018 Türk Mikrobiyoloji Kongresi. LookUs & Online Makale