BİLİMSEL PROGRAM

Bilimsel Programı PDF olarak indirmek için tıklayınız.
15:00 - 15:30 Açılış Töreni  
15:30 - 16:30 KONFERANS  
  İmmünolojinin sıradışı tarihi
Oturum Başkanı: Çiğdem Kayacan
Erkan Yılmaz
 
16:30 - 17:00 KAHVE MOLASI
17:00 - 18:00 KONFERANS
  Pandemilerin Pandemisi: HIV/AIDS Pandemisinin Tarihçesi
Oturum Başkanı: Berrin Esen
Gülden Çelik
08:00 - 09:00 UZMANIYLA TARTIŞALIM  
Laboratuvar ve Kalite Yönetimi
Aydan Özkütük, Yüce Ayhan
 
09:00 - 10:30 Mikrobiyoloji Nereye Koşuyor?
Oturum Başkanı: Barış Otlu
 
Deep learning-based imaging of microbiological samples
Aydoğan Özcan (Skype)
 
Stopping Outbreaks Becoming Epidemics
Joshua Quick
 
SS-001
Whole genome sequence analysis of multi-drug resistant Acinetobacter baumannii isolates at Dokuz Eylul University Hospital: resistance gene profiles and epidemiological relations
Ayşe Nur Sarı
 
SS-002
NanoTAX: gerçek zamanlı nanogözenek dizilemesi üzerinden hızlı patojen tespiti sağlayan bir biyoinformatik yöntem
Ö. Ufuk Nalbantoğlu
 
SS-003
Antimikrobiyal direnç örüntilerinin in silico yöntemlerle keşfi ve akılcı ilaç kullanımı için yapay zeka temelli karar destek sistemleri
Ö. Ufuk Nalbantoğlu
 
SS-004
Tavuk dışkılarından izole edilen Salmonella serovar Infantis TR01 suşunun virulans ve antibiyotik direnç farklılığını gösteren tüm genom analizi
Zafer Ata
 
10:30 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 11:30 FEMS
Oturum Başkanı: Arzu Sayıner
Bauke Oudega, Vaso Taleski
11:30 - 12:30 PANEL
Antimikrobiyal Direncin Önlenmesi Çalışmaları
(Hasta ve Sağlık Çalışanı Platformu ve TMC işbirliği ile)
Oturum Başkanı: Çiğdem Kayacan
Global Perspectives on Antimicrobial Resistance
Patrick Murray
Klinik Yaklaşımda Antimikrobiyal Direnç
Serhat Ünal
Antimikrobiyal Direnç Eylem Planında Son Durum
Selçuk Kılıç
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 UYDU SEMPOZYUM - ROCHE
  HIV Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı
Gülden Çelik
HIV Epidemiyolojisi ve Tedavideki Değişimler
Fehmi Tabak
14:15 - 14:45 Sözlü Sunum
Oturum Başkanı: Hüseyin Güdücüoğlu
  SS-063
Klinik örneklerden izole edilen anaerob bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları
Salim Yakut
  SS-064
Çoklu ilaca dirençli, apse ve bakteremi etkeni Bacteroides fragilis izolatında, antibiyotik baskısı altında gelişen karbapenem direnci
Nurver Ülger Toprak
  SS-065
Mutations in the 23S rRNA genes of Helicobacter pylori mediate resistance to Levofloxacin and Clarithromycin isolated from dyspepsia patients in Turkey
Özer Akgül
  SS-066
Enterobacteriaceae üyelerinde aminoglikozitlere direnç ve genetik belirteçleri: İstanbul’da üç üniversite hastanesine ait sonuçlar
İffet Çavuşoğlu
  SS-067
Cumhuriyet Üniversitesi‘nde kan izolatlarında aminoglikozit antibiyotiklere direnç ve altta yatan direnç mekanizmaları
Tuğçe Çelik
  SS-068
Cinnamomum zeylanicum uçucu yağı ile major bileşeni cinnamaldehyde’in antibakteriyel aktivitesinin ve topikal antibiyotiklerle sinerjisinin araştırılması
Yener Özel
14:45 - 15:15 KAHVE MOLASI
15:15 - 16:15 UYDU SEMPOZYUM (EUROIMMUN)
Anti Nükleer Antikorlar: Tanı, Terminoloji ve Raporlamada Standardizasyon
Oturum Başkanı: Burçin Şener, Gülşen Hasçelik
Meral Karaman, Fatoş Önen
16:15 - 18:00 YUVARLAK MASA OTURUMU
Mikrobiyolojide İnovasyon
Oturum Başkanı: Tanıl Kocagöz
Yenilikçi Mikrobiyolojik Ürünlere Neden Gereksinme Duyuyoruz?
Tanıl Kocagöz
Yenilikçi Ürünler Için Fikri Hakların Korunması
Bülent Bozdoğan
Yenilikçi Ürünlerin Yasama Geçirilmesinde Bürokratik ve Diger Engeller
Erdal Ataç
Yenilikçi Mikrobiyolojik Tanı Araçlarının Tanıtımı ve Kullanıma Geçiste Karsılasılan Sorunlar
Mithat Bozdayı
SS-005
Kan kültüründen doğrudan hızlı tanı sağlayan yeni bir MALDI-TOF yöntemi
Münevver Kayın
SS-006
Solunum Yolu Virüslerinin Moleküler Tanısı İçin Cihaz ve Sarf Geliştirilmesi
Fatma Bayrakdar
18:00 - 20:00 MİKROBİYOTA ÇALIŞTAYI
Çalıştay Başkanları: Çiğdem Kayacan, Berrin Esen
Türkiye'deki Durum
08:00 - 09:00 UZMANIYLA TARTIŞALIM
Viral Enfeksiyonlarda Laboratuvar Yönetimi
Arzu Sayıner, Dilek Çolak
09:00 - 10:30 PANEL
HIV
Oturum Başkanı: Gülden Çelik
Bölgemizde ve ülkemizde HIV enfeksiyonu epidemiyolojisi: Hedefe ne kadar yakınız?
Deniz Gökengin
Yeni HIV rehberi
Tülin Demir
SS-007
HIV tanı algoritması, Bir yıllık deneyim
Abdurrahman Gülmez
SS-008
HIV-1 ile enfekte, tedavi naif olgularda ilaç direnci mutasyonlarının ve HIV-1 alt tiplerinin araştırılması
Rabia Can Sarinoğlu
SS-009
HIV (+) Hastalarda Bazı Önemli Enfeksiyon Hastalıklarının Serolojik Sonuçları
Mustafa Altındiş
SS-010
Mikrobiyoloji Laboratuvarına Başvuran HIV Pozitif Olguların 8 yıllık Retrospektif Analizi
Sevgi Yi̇lmaz Hancı
10:30 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 12:30 PANEL
Yeni Antivirallerin Enfeksiyon Yönetimine Katkısı
Oturum Başkanı: Selda Erensoy
Antiretroviral Tedavide Ve Temas Öncesi Profilakside Güncel Durum
Deniz Gökengin
HCV Tedavisinde Güncel Durum
Ulus Akarca
SS-011
Kronik HCV hastalarında anti-RR antikorlarının iki farklı ticari kit kullanılarak araştırılması
Gül Aydın Tığlı
SS-012
HIV doğrulama sonuçlarımız üzerinden güncel HIV tanı algoritmasının irdelenmesi
Nuran Karabulut
SS-013
The evaluation of the relation between Drug Compliance and Psychometric Tests in Chronic B hepatitis Patients who are treated with Oral Antivirals Introduction and
Esma Kepenek Kurt
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:45 TMC MİKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
Kandida Türlerinde Güncel Durum
Oturum Başkanı: Mine Doluca Dereli
Çok İlaca Dirençli Kandida Türleri
Mine Doluca Dereli, Sevtap Arıkan
Kandida Enfeksiyonlarında Güncel Tanı Ve Duyarlılık Testleri
Nilgün Çerikçioğlu
Ülkemizde Kandida Suşlarında İn Vitro Antifungal Direnç: Çok Merkezli Çalışma Sonuçları
Sevtap Arıkan
SS-014
Kan ve Oral Kavite Örneklerinden Soyutlanan Candida albicans suşlarında PLB2 ve PLD1 fosfolipaz genlerinin Ters Transkriptaz Polimeraz Zincir Tepkimesi ile Araştırılması
Ebru Demiray Gürbüz
SS-015
Kan ve oral kavite kültürlerinden soyutlanan Candida albicans suşlarında fosfolipaz B1 ve C1 enzimlerinin Ters Transkriptaz Polimeraz Zincir Tepkimesi (RT-PZT) ile araştırılması
Buğse Tunç
14:45 - 15:15 KAHVE MOLASI
15:15 - 16:45 TKMTD OTURUMU
Kan Bankasında Tıbbi Mikrobiyolog Olmak
Oturum Başkanları: Ramazan Uluhan, Berrin Esen, Çiğdem Kayacan
Eğitim
Rukiye Berkem
Mevzuat
Yüce Ayhan
Yönetim
Berrin Uzun
SS-016
Anti-HIV pozitif vakaların diğer seroloji ve klinik bulguları ile birlikte değerlendirilmesi
Nevzat Ünal
SS-017
HBsAg, HCV ve HIV antikor testlerinin verimliliğinin artırılması için: İyileştirme kalite çalışması-PUKO:
Neval Yurttutan Uyar
SS-018
HIV (Human Immunodeficiency Virus) Enfeksiyonu Tanısında Dördüncü Jenerasyon HIV 1-2 Antijen/Antikor Combo Hızlı Testin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Rabia Can Sarinoğlu
SS-019
Kan donörlerinde HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seroprevalansı: 5 yıllık veri analizi
Özlem Güven
16:45 - 18:30 Sözlü Sunum
Oturum Başkanları: Derya Aydın, Süheyla Sürücüoğlu
SS-069
Klinik Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli İzolatlarında Karbapenem Direnç Genleri: Prospektif Bir Çalışma
Aylin Üsküdar Güçlü
SS-070
Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Enterobacter ve Proteus suşlarında integron taşıyıcılığının belirlenmesi
Büşra Kır
SS-071
Yatan Hastalarda Sekonder Bakteriyemi Kaynakları ve Antibiyotik Direnci
Şölen Daldaban Dinçer
SS-072
Üniversite Öğrencisi Populasyonunda Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) taşıyıcılığı, direnç fenotipi ve risk faktörlerinin analizi
Mümtaz Güran
SS-073
Vankomisinin fosfomisin ile kombinasyonunun VRE suşlarına in vitro etkinliği
Gülseren Aktaş
SS-074
Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli kökenlerinde polistren ve cam pleytlerde uygulanan sıvı mikrodilüsyon yöntemleri, kalsiyum eklenmiş Mueller-Hinton agarda E-test yöntemi ve VITEK2 kolistin duyarlılık sonuçlarının karşılaştırılması
Yeşim Beşli
SS-075
Enterobacteriaceae İzolatlarında Hızlı Polimiksin NP testi ile Kolistin Direncinin Belirlenmesi
Hazan Zengin
SS-076
Investigation of antibiotic resistance and clonal distributions of Pantone-Valentine Leukocidin-positive MRSA strains isolated from mastitic bovine milk
Özgenur Yılmaz
SS-078
İmipenem dirençli Enterobacteriaceae üyelerinde imipenem-avibaktam kombinasyonunun duyarlılığa etkisinin araştırılması
Kemal Bilgin
SS-079
Haemophilus influenzae’larda Biyotip ile β-Laktamaz Negatif Ampisilin Direnci (BLNAR) İlişkisi
Gökçe Kırca
SS-080
Klinik Örneklerden İzole Edilen Streptococcus agalactiae Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
Hale Ahsen Yardibi
SS-081
de novo mutations in lipopolysaccharide biosynthesis pathways reveal the colistin resistance mechanisms in Acinetobacter baumannii strains
Ezgi Aslan Gülpinar
SS-082
Klebsiella pneumoniae kökenlerinde karbapenemaz üretiminin saptanmasında RAPIDEC-CARBA-NP testinin performansının değerlendirilmesi
Gülşen Altınkanat
SS-083
Karbapenemaz Üretiminin Saptanmasında Önerilen Çeşitli Fenotipik Testlerin Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Kökenlerinde Tanısal Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Meltem Ayaş
SS-084
Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae izolatlarında karbapenem direnç mekanizmalarının değerlendirilmesi ve mcr-1 geninin araştırılması
Çiğdem Arabacı
SS-085
Fosfomisin çok ilaca dirençli Enterobacteriaceae türlerinde çare mi, çaresiz mi?
Serap Süzük Yildiz
SS-086
The elimination of biofilm embedded bacteria by enhancing sensitivity of certain antibiotics with copper
Sahra Kırmusaoğlu
SS-087
Serodiagnosis of Human Herpesvirus 8 in Women with Breast Cancer
Dania Mudhar Shakir
SS-088
İnvaziv Aspergilloz Tanısında Galaktomannan Antijen Testinin Rolü
Mert Manyaslı
SS-089
Acil Servise Başvuran Hastalardan Alınan Kan Kültürlerinin Değerlendirilmesi
Reyhan Yiş
08:00 - 09:00 UZMANIYLA TARTIŞALIM
Tüberküloz Dışı Mikobakterilerde Tanısal Sorunlar
Mustafa Özyurt, Can Biçmen
09:00 - 09:30 MİKOBAKTERİ ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
Oturum Başkanı: Gönül Aslan
Tüberkülozda Hızlı ve Yeni Tanı Yöntemleri
Işın Akyar
SS-147
Klinik Örneklerde Mycobacterium tuberculosis Kompleks’in Tanısında GeneXpert Mtb/Rif Testinin Duyarlılığının Değerlendirilmesi
Derya Altun
09:30 - 10:30 MİKOBAKTERİ ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
Oturum Başkanı: Nuri Özkütük
Tüberkülozda Direnç Sorunu
Şeref Özkara, Cengiz Çavuşoğlu
SS-021
Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Hasta Suşlarında Faz III Aşamasında Olan Bedakulinin Minimum İnhibisyon Konsantrasyonlarının Saptanması
Hülya Şimşek
SS-022
ST2, TOLLIP and SIGIRR are potential biomarkers for the determination of susceptibility to tuberculosis
Emel Eker
10:30 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 12:30 TMC MİKOBAKTERİ ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
Oturum Başkanları: Aydan Özkütük, Ahmet Aslantürk
Türkiye'de Tüberküloz Eliminasyon Stratejileri: Tüberküloz Saha Timleri
Erhan Kabasakal
SS-023
Akciğer tüberkülozlu hastaların solunum yolu örneklerinin mikroskobik inceleme ve PCR sonuçlarının karşılaştırılması
Gizem Adısanlı
SS-024
Sağlık Çalışanlarında Tüberküloz Bulaşı için Önemsenmeyen Bir Risk: Örnek Toplama Kapları
Nafia Canan Gürsoy
SS-025
Klinik örneklerden soyutlanan tüberküloz dışı mikobakterilerin dağılımı
Gizem Adısanlı
SS-026
Tüberkülin deri testinin sonraki interferon gama salınım testi sonuçlarına etkisi
Mine Çetin
SS-027
Hematüri ve piyüri ile başvuran hastalarda üriner tüberküloz sıklığı
Deniz Arslan
SS-028
Tüberküloz dışı mikobakterilerin hızlı tanımlanmasında MALDITOF-MS'in yeri
Özgür Yanılmaz
SS-029
Van ili Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilen tüberküloz ön tanılı hastalara ait klinik örneklerden elde edilen mikrobiyolojik sonuçların değerlendirilmesi: beş yıllık sonuçlar
Elif Aydın
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:45 TMC MİKOBAKTERİ ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
Türkiye'de Tüberküloz Laboratuvarlarında Standardizasyon Çalışmaları
Oturum Başkanı: Nuran Esen
Eğitim
Ahmet Aslantürk
Sürveyans
Nilay Uçarman
Yeterlilik testleri
Hülya Şimşek
SS-030
Changing Level of some immunological factor for Extrapulmonary-Tuberculosis patients with anti-tuberculosis Therapy in Babylon province-Iraq
Ausama Abed Alkadum Alajeely
SS-031
Changes of Some Nutritional Factors’ Levels in Relation with Anti-tuberculosis Therapy Among Tuberculosis Patients
Ausama Abed Alkadum Alajeely
14:45 - 15:15 KAHVE MOLASI
15:15 - 16:15 TMC ANAEROP ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
Oturum Başkanı: Güven Külekçi
Anaeroplara İlgi Artmakta, Bilgi Değişmekte
Güven Külekçi
Türkiye'den Avrupa Projesi: Patojen Prevotella Türlerinde Antibiyotik Direnci
Nurver Ülger
Ağız Mikrobiyomu Metagenomik Yaklaşımla Tanımlama
Nursen Topcuoğlu
16:15 - 17:00 Sözlü Sunum
Oturum Başkanı: Nezahat Gürler
SS-090
Stafilokok suşlarında sınıf I ve sınıf II integronların varlığının antibiyotik direnci ile ilişkilendirilmesi
Defne Gümüş
SS-091
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalarda kümülatif antibiyogram sonuçlarımız
Rıza Adaleti
SS-092
Bir Konjenital Sifiliz Olgusu ve Prozon Fenomeni
Özgür Appak
SS-093
Temmuz- Ağustos 2018 Döneminde Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında saptanan 7 Vibrio parahaemolyticus Olgusu
Nilgün Kansak
SS-094
Rothia mucilaginosa pnömonisi: olgu sunumu
Begüm Nalça Erdin
SS-095
Yoğun Bakım Hastalarında Vankomisin Dirençli Enterokok Kolonizasyonu Tespitinde BD Max Real-Time PCR Etkinliğinin Araştırılması
Merve Köle
SS-096
Lokal İleri Evre Mide Kanseri İle Helicobacter pylori Birlikteliği
Selvi Dinçer
SS-097
Nadir bir olgu olarak Wohlfahrtiimonas chitiniclastica’nın etken olduğu yara enfeksiyonu
Fatma Öcalan
SS-098
Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Kolistin Duyarlılığının Belirlenmesinde Otomatize Sistem İle Sıvı Mikrodilüsyon Yönteminin Karşılaştırılması
Gülden Aydın
17:00 - 18:30 Sözlü Sunum
Oturum Başkanları: Nuran Esen, Banu Bayraktar
SS-099
İnvaziv ve noninvaziv Acinetobacter baumannii klinik izolatlarında biyofilm yapımı ve virülans ilişkisi
Öznur Gürpınar
SS-100
Non-ülser dispepsili çocuklarda Helicobacter pylori vacA genotiplerinin cag patojenite adası (cag-PAI) ile ilişkisi
Toğrul Nağıyev
SS-101
Prokalsitonin değeri ile kan kültüründe üreyen mikroorganizmayı tahmin edebilir miyiz
Hatice Kübra Özhan
SS-102
Staphylococcus aureus PMRSA5 suşunda, eksfoliatif toksin geninin kromozomal lokasyonunun belirlenmesi
Kübra Güney Kaya
SS-103
Kan kültürü örneklerinde üreyen bakteri türlerinin pozitif sinyal verme sürelerinin araştırılması
Gülden Dursun
SS-104
Hızlı karbapenemaz saptama kiti BIO-RAD Β CARBA Test™ testinin etkinliğinin araştırılması
Şeyda Şilan Okalin
SS-105
Hacettepe üniversitesi hastaneleri merkez bakteriyoloji laboratuvarı E. coli ve K. pneumoniae izolatlarında manuel ve otomatize sistemle çalışılan GSBL sonuçlarının karşılaştırılması
Selay Demirci
SS-106
Characterization and antibacterial activity of purified microcin produced by Klebsiella pneumoniae K15
Ikbal Kh Al Joofy
SS-107
Yeni ve Hızlı Bir Test Olan Brucella Coombs Gel Testinin Kan Kültürü İle Birlikte Değerlendirilmesi
Arzu İrvem
SS-108
Kan izolatı Lactobacillus rhamnosus dikkate alınmalı mı? Hacettepe Üniversitesi hastanesinde izole edilen, dünyada ilk kez bildirilen OXA-48 pozitif bir L. rhamnosus olgusu
Gülşen Hazırolan
SS-109
Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae İzolatlarınınTedavisinde Tigesiklin, Kolistin, Fosfomisin ve Gentamisin Antibiyotiklerinin Etkinliğinin Araştırılması
Kübra Haci̇emi̇noğlu
SS-110
Steril Vücut Bölgeleri Enfeksiyonlarında 16S rRNA Gen Dizi Analizi Yönteminin Tanıdaki Yeri
Şerife Satılmış
SS-111
Üriner sistemin enfeksiyonlarında Prokalsitonin ve CRP'nin tanı değeri
Nilgün Kansak
SS-112
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Escherichia coli ve K. pneumoniae izolatlarında aminoglikozid direncinin araştırılması
Canberk Çınar
SS-113
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde Bir Yılda Steril Vücut Sıvı Örneklerinde Üreyen Mikroorganizmaların Değerlendirilmesi
Muzaffer Mızrak
SS-114
Kolistin Direncinin Tespitinde Yanlış Tanı: Yalancı mcr-1 Pozitifliği
Tülay Kandemir
SS-115
Yara kültüründen izole edilen Leclercia adecarboxylata
Didem Yiğit
SS-116
Klinik örneklerden izole edilen Serratia marcescens izolatlarının çeşitli antibiyotiklere in vitro duyarlılığının belirlenmesi ve karbapenemaz enzimlerinin saptanması
Şeyma Nigiz
12:00 - 13:00 POSTER ALANI
  Poster Tartışmaları (001-101)
08:00 - 09:00 UZMANIYLA TARTIŞALIM
Verimlilik analizi
Efe Serkan Boz, Sebahat Aksaray
09:00 - 10:30 PANEL
Mikrobiyota
Oturum Başkanları: Yurdanur Akgün, Ali Ağaçfidan
Doğumdan Ölüme Mikrobiyota
Çağrı Ener Dinleyici
Assessing the Human Gut Microbiome: Scientific Fundamentals, Hopes and Threats
Ingmar Zude
SS-032
Kafeterya diyeti ile beslenen anne ratların anne sütü alan yavrularında mikrobiyota düzeylerinin incelenmesi
Ali Kudret Adiloğlu
SS-033
Akciğer kanseri için potansiyel mikrobiyal biyobelirteçler
Aycan Gündoğdu
SS-034
Analysis of the effect of smoking in oral microbiome using the next generation sequencing technology
Oğuz Arı
SS-035
The role of human gut bacterial methionine sulfoxide reductases in glucosinolate metabolism
Fatma Cebeci
10:30 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 11:45 PANEL
Mikrobiyolojik Tanıda Sendromik Yaklaşım
Oturum Başkanı: Selçuk Kılıç
Halk Sağlığında
Selçuk Kılıç
Enfeksiyon Hastalıklarının Yönetiminde
Elif Doyuk Kartal
Klinik Etkinlik ve Zaman Analizleri
Eda Kadayıfçı
11:45 - 12:30 PANEL
Parazitler ve Mikrobiyota (Parasites and Microbiota)
Oturum Başkanı: Ahmet Özbilgin
Associations Between Intestinal Parasites and Gut Microbiota Signatures
Rune Stensvold
Mikrobiyotayı Anlarken Parazitlerin ve Aykırı Beslenmenin Önemi
Nevin Turgay
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00 KLİMUD - HİDER ORTAK OTURUMU
Tanı ve Tedavi Yönetişimi
Oturum Başkanları: Halis Akalın, Burçin Şener
Mikrobiyolojik Tanı Yönetişimi (Diagnostic Stewardship)
Burçin Şener
Antimikrobiyal Yönetimi ve Hastane Enfeksiyonları
Halis Akalın
SS-036
Hastane kaynaklı karbapenem ve kolistin dirençli Klebsiella pneumoniae izolatlarında, direnç genlerinin dağılımı ve MLST tiplendirmesi
Erman Oryaşın
SS-037
Klebsiella pneumoniae suşlarında kolistin direnç mekanizmalarının tüm genom dizilemesi ile ortaya çıkarılması
Aycan Gundogdu
SS-038
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Merkez Laboratuvarından Ardışık Olarak İzole Edilen Acinetobacter baumannii Klinik İzolatlarında Kolistine Direnç Ve Heterodirencin Araştırılması
Ecem Çağlan
SS-039
Karbapenem Dirençli Enterobacterales (KDE) izolatlarında kolistin duyarlılığını ne kadar doğru saptıyoruz?
Reyhan Yiş
15:00 - 15:30 KAHVE ARASI
15:30 - 17:00 PANEL
Gıda Mikrobiyolojisi Oturumu 2
Oturum Başkanları: Gürhan Çiftçioğlu, Franz Allerberger
Bruselloz
Vaso Taleski
Trends in Foodborne Zoonoses : Austria versus Europea
Franz Allerberger
Fermented Food Products From Balkan Peninsula, A Rich Source Of Bacteriocinogenic And Probiotic Lactic Acid Bacteria
Svetoslav Todorov
16:45 - 17:00 KAHVE ARASI
17:00 - 18:00 Sözlü Sunum
Oturum Başkanları: Elif Aktaş, Ali Ağaçfidan
SS-117
Pozitif sinyal veren kan kültürü şişelerinden doğrudan Tween 80 ektraksiyon yöntemi ile MALDI-TOF MS’de bakterilerin tanımlanması
Serap Süzük Yıldız
SS-118
Molecular typing of Burkholderia species isolated from patients with and without cystic fibrosis in a Turkish tertiary hospital
Havva Ozlem Altay Akisoglu
SS-119
Karbapenemaz üreten Klebsiella spp. suşlarında OXA-48-benzeri genlerin araştırılması
Hande Toptan
SS-120
Kistik fibroz hastalarında saptanan polimikrobiyal enfeksiyon etkenleri arasındaki etkileşimlerin araştırılması - Antibiyotik duyarlılığında değişim
Mehmet Mücahit Güncü
SS-121
Peritonit Etkeni Olarak Nadir izole Edilen Pseudomonas stutzeri Olgusu
Sultan Gülbahçe Orhan
SS-122
Helicobacter pylori homA/homB genlerinin non-ülser dispepsili çocuklardaki prevalansı ve virulans ile ilişkisi
Tülay Kandemir
SS-123
Laboratuvarlar Sifiliz tanısında hangi algoritmayı kullanmalı?
Rukiye Berkem
SS-124
Kan Kültüründe Üreyen Gram Negatif Bakterilerin Direkt Antimikrobik Duyarlılık Sonuçlarının Standart Antimikrobik Duyarlılık Test Sonuçları ile Karşılaştırılması
Ayşe İstanbullu Tosun
SS-125
Neem (Azadiractha indica) bitkisi Antimikrobiyal Etkinlik Araştırmasında Yöntem Standardizasyonu
Nazlı Arslan
SS-126
Yoğun bakım ünitesi’nde prospektif karbapenem dirençli Acinetobacter kolonizyon araştırılması ve izlemi
Tansu Gülbahar Aydoğan
SS-127
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Gelen İdrar Yolu Enfeksiyonu Etkeni Mikroorganizmaların Kümülatif Antibiyogram Sonuçları
Şükran Saba Çopur
SS-128
İçme ve kullanma sularında atipik mikobakterilerin araştırılması
Emel Çalışkan
18:00 - 18:45 SEÇİMLİ GENEL KURUL
08:00 - 09:00 UZMANIYLA TARTIŞALIM

Laboratuvara Yeni Bir Test Nasıl Oturtulur?
Alpay Özbek

09:00 - 10:30 PANEL
Transplantasyonda Enfeksiyonlar ve Yaşanan Sorunlar
Oturum Başkanı: Sercan Ulusoy
Klinisyen Gözüyle
Bilgin Arda

Mikrobiyoloji Uzmanı Gözüyle
Ayşın Zeytinoğlu

SS-040
Hastanemize başvuran hematolojik maligniteli hastalarda allogeneik hematopoetik kök hücre nakli esnasında gelişen enfeksiyonların değerlendirilmesi
Selda Kahraman
SS-041
Kalp nakli sonrasında İnfluenza B ve Aspergillus flavus koenfeksiyonu
Münevver Kayın
SS-042
Pediyatrik kök hücre transplant alıcılarında periferik kanda gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) metoduyla adenovirus DNA'sının araştırılması
Hatice Yazısız
SS-043
Kandidemi Etkenlerinin Tür Dağılımı ve Duyarlılıkları: Ampirik Antifungal Tedavi Politikası Değiştirilmeli mi?
Halil Er
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 11:45 EDİTÖRLERLE TARTIŞMA
Yayın Etiği
Oturum Başkanı: Duygu Fındık
Çağrı Ergin, Özgen Eser
11:45 - 12:30 UYDU SEMPOZYUM
  Xpert® MTB/RIF Ultra
Selçuk Kılıç
  Tüberkuloz Eliminasyonu için Hızlı ‘Aktif Olgu Bulma’
Elisa Tagliani
  Tüberküloz Tanı Standartlarını Yükseltmek
Ismail Ceyhan
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00 PANEL
Gıda Mikrobiyolojisi Oturumu 1
Oturum Başkanları: Mehmet Akan, Yeşim Ekinci
Hayvansal Üretimde Antibiyotik Direnci
Mehmet Akan
Antimikrobiyal Direnç Transferinde Hayvansal Gıdaların Rolü
Gürhan Çiftçioğlu
Süt Ürünleri ve Bebek Mamalarında Cronobacter sakazakii
Dilek Heperkan
SS-044
Tahıl bazlı bebek ek gıdalarında Cronobacter sakazakii varlığının araştırılması
Tevhide Ziver Sarp
SS-045
Peynir üretim aşamalarından elde edilmiş Enterobacteriaceae izolatlarında antibiyotik direnç genlerinin varlığı ve ısısal direnç
Seda Özdikmenli Tepeli
SS-046
Fermente süt ürünlerinden izole edilen bakterilerin bazı probiyotik özelliklerinin belirlenmesi
Gamze Çağatay
SS-047
Manisa ilinde gıda kaynaklı Salmonella spp salgını
Eylem Karataş
15:00 - 15:15 KAHVE ARASI
15:15 - 17:00 PANEL
Farmasötik ve Çevre Mikrobiyolojisi
Oturum Başkanı: Ali Osman Kılıç
Farmasötik Mikrobiyolojinin Biyoteknolojik Yönü: Farmasötik Biyoteknoloji
Elif Esin Hameş
Metagenomik ve Çevresel Mikrobiyoloji: Kavramsal Çerçeveler, Araçlar ve Yöntemler
Ataç Uzel
Sekonder Metabolit Keşfinde Genom Analizi ve Ekstrem Habitatlar: Karakum Çölü Örneği
Nevzat Şahin
SS-048
Mağaralardan İzole Edilmiş ve Antibiyotik Direnç Geni Taşıyan Gram-negatif Bakterilerin MALDI-TOF MS ve 16S rRNA Dizi Analizi İle Tanımlanması
İnci Durukan
SS-049
Fungal endofitlerin biyotransformasyon çalışmalarında kullanım potansiyellerinin incelenmesi
Güner Ekiz
SS-050
Bioactive fatty acid amide identified from endophytic actinomycetes residing in Ageratum conyzoides and Sonchus oleraceus
Rabia Tanvir
SS-051
The taxonomic origins of the antimicrobial resistance genes present in hot spot environments
Mehmet Hora
16:45 - 17:00 KAHVE ARASI
17:00 - 18:00 Sözlü Sunum
Oturum Başkanları: Fadile Zeyrek, Ekrem Yaşar
SS-129
Ekstrakte edilebilen bazı otoimmun antikorların immunblotting yöntemi ile değerlendirilmesi
Sadık Akgün
SS-130
Cinsel İstismar Vakalarının Tanısında Mikrobiyoloğun Rolü
Yasemin Ay Altintop
SS-131
Astım ve KOAH hastalarında uygulanan ilaç tedavilerinin, diş çürüğü aktiviteleri üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması
Merve Yıldırım Üçüncü
SS-132
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Tıbbi Mikrobiyoloji Ölçme ve Değerlendirmesine Yönelik Dijital Sınav Deneyimi
Ayşegül Çopur Çiçek
SS-133
Sentezlemiş olduğumuz selenyum içeren pürin analoglarının antibakteriyel etkinliklerinin incelenmesi
Şükran Öztürk
SS-134
İnsan enteroid makrofaj kokültür modelinde lipopolisakkarid uyarımı sonrası mitojen aktive kinaz (MAPK) sinyal yollarının katılımı
Derya Biriken
SS-135
Erişkin aşılama konusunda toplumun ve sağlık çalışanlarının bilgi seviyelerinin ölçülmesi
Salih Maçin
SS-136
ANA ilişkili otoimmün hastalık şüphesi olanlarda anti-DFS70 antikorlarının belirlenmesinde immünoblot performansın değerlendirilmesi
Fatma Zehra Duymaz
SS-137
İndirekt İmmünfloresan ANA testinde saptanan semi-kantitatif titre ve Rod/Ring sayılarının laboratuvar teşhisine katkısı
Melike Demir
SS-138
Sistemik otoimmün romatizmal hastalıklarda anti-nükleer antikor (ANA) pozitifliği ve patern dağılımı: Merkezi laboratuvar 4 yıllık deneyim
Duygu Bozkurt
SS-139
Correlation of CD44 the receptor of hyaluronan in decidual stromal cells and miscarriage
Maysaloun Naser Alsadoon
SS-140
Son iki yılda hastanemize başvuran hastalarda tetanoz antikor düzeyinin belirlenmesi, çeşitli yaş gruplarına göre antitoksin düzeyinin değerlendirilmesi
Pelin Günaydın
Uluslararası 10. Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
08:00 - 08:30 Açılış
Gülşen Hasçelik
08:30 - 09:00 KONFERANS
Hastalıkta ve Sağlıkta Daima Birlikte: Bakteri-Virüs İlişkileri
Oturum Başkanı: Ferda Tunçkanat
Hastalıkta ve sağlıkta daima birlikte: Bakteri-virüs ilişkileri
Dürdal Us
09:00 - 10:30 PANEL
Moleküler Mikrobiyolojik Tanı Laboratuvarı
Oturum Başkanları: Güner Söyletir, Meral Gültekin
Enfeksiyonların Yönetiminde Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemlerin Yeri
Yaşar Bayındır
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarının Rolü ve Hızlı Yöntemler
Barış Otlu
Tanıda Yaşanan Sorunlara Çözümler: Viroloji ve immünoloji laboratuvarı elele
Meral Gültekin
SS-052
Gastroenterit salgınlarının tanısında sendromik yaklaşım: ön çalışma sonuçları
Belkıs Levent
SS-053
BOS’da saptanan HBoV: Menejit ve ensefalit etkeni mi?
Candan Çiçek
10:30 - 11:00
KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 PANEL
Moleküler Mikrobiyolojide Ufuk Açan Konular
Oturum Başkanları: Tanıl Kocagöz, Alper Ergin
Hızlı Tanıda Biyosensörler ve Biyobelirteçler
Tanıl Kocagöz
Crispr-Cas Sistemi: Bakteriyel İmmüniteden Sentetik Biyolojiye
Alpaslan Alp
Enfeksiyon Hastalıklarının ‘Epigenetik Skarları’: Tekrarlayan Enfeksiyonlardaki Rolü
Doruk Engin
SS-054
Genome-wide CRISPR/Cas9 screening to identify alternative receptors for streptococcal toxin streptolysin O
Buket Baddal
SS-055
Pseudomonas aeruginosa virulansına karşı mücadele için ekstremofilik quorum sensing inhibitörlerin araştırılması
Nüzhet Cenk Sesal
SS-056
İnsan mikrobiyotası disbiyozisinde metagenom verisi kullanarak hastalık biyobelirteçlerinin keşfine yönelik yeni bir biyoinformatik yöntem
Umay Gülfem Elgün
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 UYDU SEMPOZYUM - ATQ
Oturum Başkanı: Çiğdem Kayacan
Cutting Edge Workflows and Clinical Outcomes in Integrated Molecular Diagnostics
John Buckels
14:15 - 15:30 İNTERAKTİF OTURUM
Moleküler Epidemiyoloji Meydanı
Oturum Başkanları: Özgen Eser, Rıza Durmaz
Dünden bugüne moleküler tiplendirme yöntemleri
Rıza Durmaz
Moleküler epidemiyolojide Rep-PCR ve PFGE yöntemleri
İştar Dolapçı
Moleküler epidemiyolojide MLVA ve MLST yöntemleri
Tuba Dal
15:15 - 15:30
KAHVE ARASI
15:30 - 16:45 PANEL
Genom Çağında Mikrobiyoloji
Oturum Başkanları: M. Ali Öktem, Z. Ceren Karahan
Mikrobiyal Genomiks ve Metagenomiks
Aycan Gündoğdu
Yeni Nesil Dizileme Teknolojileri ve Veri Üretimi
Mert Ahmet Kuşkucu
Yeni Nesil Dizileme Verisinin Biyoinformatik Analizi ve Anlamlandırılması
Özkan Ufuk Nalbantoğlu
16:45 - 17:00 KAHVE ARASI
17:00 - 18:00 Sözlü Sunumlar ve Kapanış
Oturum Başkanları: Yakut Akyön Yılmaz, Sebahat Aksaray
SS-215
Karbapenem Dirençli K. pneumoniae İzolatlarında Plazmid Aracılı Yüksek Düzey Aminoglikozid Direncinin Araştırılması
Reyhan Yiş
SS-216
Molecular determining of genotypes of Giardia lamblia from diarrhea cases in children in AL- Diwaniyah city/Iraq by the RFLP –PCR technique
Hadi Madlool Almayali
SS-217
Yoğun Bakımda Yatan Hastalardan İzole Edilen Vankomisin Rezistan Enterokokların Moleküler Analizi
Semra Kavas Genç
SS-218
İblaOXA-23-like Geni Taşıyan A. baumannii İzolatlarının European Clones I-II-III ile İlişkilerinin PFGE ve MLST Yöntemleri ile Araştırılması
Gülşen Uluçam Atay
SS-219
Staphylococcal Biofilm Removal Properties of Recombinant Bacteriophage Endolysins
Mujib Abdulkadir Abdurahman
SS-220
PCR- Based Investigation of Enterotoxin Profile among Staphylococcus aureus Isolated from Women with Vaginosis
Noor Salman Kadhim Al Khafaji
SS-221
The Relationship Between Some Virulence Factors and Antibiotics Resistance Determinants in Pathogenic Bacteria
Mohanad Jawad Kadhim
SS-222
Using of Salmonella typhimurium as a test for the detection of carcinogens in foods, Iraq
Maitham Ghaly Yousif
SS-223
Mikrobiyoloji laboratuvarlarında nadir rastlanan bir etken “Lysinibacillus massiliensis”in 16S rRNA dizi analizi ile tanımlanması
Canan Eryıldız
SS-227
Plasmodium vivax’ın Saptanmasında Geliştirilen inhouse Realtime PCR Yönteminin Metod Verifikasyonu
Selma Usluca
18:00 - 18:15 10. Uluslararası Katılımlı Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi Kapanış Töreni
17:00 - 18:00 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları: Nilay Çöplü, Alper Ergin
SS-224
Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus izolatlarında SCCmec Tiplendirilmesi ve İntegron Varlığının Araştırılması
Aykut Genç
SS-225
Enterokok izolatlarının virülans faktörlerinin antibiyotik direnci ile ilişkisinin araştırılması
Umut Safiye Şay Coşkun
SS-226
Stochastic growth and biofilm formation behavior of Burkholderia multivorans
Evren Doruk Engin
SS-228
Gene Set Enrichment Analysis and Ingenuity Pathway Analysis of expression datasets in healthy people and visceral leishmaniasis
Ayse Caner
SS-229
Servikal örneklerde HPV-DNA varlığının ve genotiplerinin araştırılması
Emel Çalışkan
SS-230
Adenoviral konjunktivitlerin laboratuvar tanısında real-time PCR yönteminin etkinliğinin araştırılması
Fatma Nur Akdoğan Kittana
SS-231
Bölgemizde HPV 16,18 ve diğer yüksek riskli genotiplerin sıklığı
Tuba Müderris
SS-232
Sitomegalovirüs (CMV) Saptanmasına Yönelik İzotermal Rekombinaz Polimeraz Amplifikasyon Yöntemine Dayalı Bir Hızlı Moleküler Test Formatının Geliştirilmesi
Deniz Ece Kaya
SS-233
Nedeni bilinmeyen infertil hastaların semen ve vajinal sürüntü örneklerinde olası viral ve bakteriyel etkenlerin araştırılması
Nafia Canan Gürsoy
SS-234
Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) hastalarında solunum sinsityal virus (RSV) ve Adenovirus seroprevelansı
Asiye Aslı Emniyet Sert
12:00 - 13:00 POSTER ALANI
  Poster Tartışmaları (102-205)
08:00 - 08:30 Sözlü Sunum
Oturum Başkanı: Mustafa Özyurt, Işın Akyar
SS-141
ANA IIF Testlerinin Otomatik Değerlendirilmesinin Performans Analizi
Zahide Doyuk Bektaş
SS-142
Klinisyenler Tarama Testi olarak Anti Nükleer Antikor Sonuçlarını Ne Kadar Göz Önünde Bulunduruyor?
Nihan Çeken
SS-143
Sitoplazmik-ANA paternleri nasıl raporlanmalı; Negatif? Pozitif?
Neval Yurttutan Uyar
SS-144
Enfeksiyöz Mononükleoz Öntanısı Düşünülen Çocuk Hastaların İİF Yöntemi İle EBV Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Fatma Avcıoğlu
SS-145
Merkezi Laboratuvar Tüberküloz Laboratuvarı Dört Yıllık Deneyimi
Ülkü Oral Zeytinli
SS-146
Farelerde Klebsiella pneumoniae biyofilm enfeksiyon modelinde virülansın karşılaştırması
Ali Alvandian
08:30 - 10:15 TMC ADTS ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Standardizasyon Klinikte Başarıyı Etkiler mi?
Oturum Başkanları: Güner Söyletir, Nilay Çöplü
PK/PD Parametreleri
Zeynep Ceren Karahan, İftihar Köksal
Otomatize Sistem Sonuçları
Deniz Gür, Sesin Kocagöz
XDR ve MDR Olgularda Mikrobiyoloji Klinisyen İşbirliği
Zeynep Gülay, Sesin Kocagöz
SS-057
2014-2017 yıllarında kümülatif antimikrobiyal duyarlılık verileri değerlendirilmesi
Ecem Büyükyanbolu
SS-058
Investigation of O25b-ST131 clone, H30/H30-Rx subclones and bla CTX-M in urinary Escherichia coli isolates at Hacettepe University Hospitals
Elif Tuğçe Ünalan
10:15 - 10:45 Antibiyotik Direncinin Belirlenmesinde MİK mi, Direnç Mekanizması mı?
Oturum Başkanı: Zeynep Gülay
  Onur Karatuna
10:45 - 11:00
KAHVE MOLASI
11:00 - 11:45 KONFERANS
Antibiyotik Direnci
Oturum Başkanı: Onur Karatuna
Avrupada Karbapenemaz Direnci
Athanassios Tsakris
Sözlü Sunumlar

SS-077
Karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae izolatlarının saptanmasında BD Phoenix CPO Detect ile modifiye karbapenem inaktivasyon yönteminin uyumunun araştırılması
Özlem Koyuncu Özyurt

SS-249
Enterik Gram Negatif Bakterilerde Karbapenemaz Üretiminin ve Karbapenemaz Tipinin Belirlenmesinde Kombine Disk Yöntemi ve Otomatize Sistemin Değerlendirilmesi
Zeynep Ceren Karahan
SS-250
Kullanıcı Deneyimi

Gram Negatif Enterik Bakterilerde Karbapenemaz varlığının belirlenmesinde Phoenix CPO Emerge Kit Deneyimi
Serap Süzük Yıldız
11:45 - 12:30 UYDU SEMPOZYUM (BECTON DICKINSON)
Oturum Başkanı: Onur Karatuna
BD Phoenix CPO Detect Testi ile Karbapenemaz Direnç Tespiti ve Tiplendirilmesi
Patrick Murray
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 UYDU SEMPOZYUMU (ANATOLIA)
  Patojen Tespitinde Multipleks Panel Kitlerin Kullanımı ve Avantajları
Ozan Baran
14:14 - 15:15 PANEL
  Aşı çalışmaları
Oturum Başkanları: Sesin Kocagöz, Ali Osman Kılıç
  KKKA Aşı Projeleri 1
Aykut Özdarendeli
  KKKA Aşı Projeleri 2
Aykut Özkul
  Adjuvanlar
Ken Ishii
15:15 - 15:30
KAHVE MOLASI
15:30 - 17:00 Sözlü Sunum
Oturum Başkanları: Güner Söyletir, Şöhret Aydemir
SS-153
Kandidaya Bağlı Dolaşım Sistemi Enfeksiyonlarının Öngörülmesinde Risk Faktörleri ve Kolonizasyon İndeksinin Değeri
Aysel Karataş
SS-154
Kandidemilerde antifungal duyarlılığın belirlenmesinde iki farklı ticari yöntemin değerlendirilmesi
Nihan Yıldız
SS-155
Klinik materyallerden ve çevreden izole edilen Aspergillus fumigatus kökenlerinde olası azol direnci ile ilişkili TR34/L98H ve diğer mutasyonların araştırılması
Kübra Erdem
SS-156
Toprak Maruziyeti Sonrasında Gelişen Bir Fusarium Keratit Olgusu
Elif Tuğçe Güner
SS-157
Kolistinin Aspergillus Türlerine Karşı Kaspafunginle Birlikte İn Vitro Aktivitesi
Müge Aslan
SS-158
Klinik Aspergillus izolatlarına antifungallerin etkinliği üzerine farnesolün katkısının değerlendirilmesi
Şükran Önder
SS-159
İmmun Kompetan Bir Hastada Vertabral Candida Osteomyeliti Olgusu
Halil Er
SS-160
Obez ratlarda probiyotik ile D vitamini takviyesinin intestinal mikrobiyota üzerine etkilerinin deneysel olarak araştırılması
Mehtap Ünlü Söğüt
SS-161
Kafeterya Diyetinin Anne Ratlarda Glukoz Metabolizması ve Yavrularında Antimikrobiyal Peptit ve Bağırsak Geçirgenliği Düzeylerine Etkisi
Ali Kudret Adiloğlu
SS-162
Çocuklarda süt ve fermente süt ürünleri tüketim durumuna göre tükürükteki Lactobacillus sp. varlığının incelenmesi
Burcu İrem Omurtag Korkmaz
SS-163
Qualitative analysis of most common Archaea in human oral microbiota based on PCR amplification
Tuğcan Başyiğit
SS-164
Metin işlemeye dayalı yapay zeka teknikleri ve Fasttext algoritması ile mikrobiyota sınıflandırması
Samed Saka
SS-165
İrritabl Bağırsak Sendromlu Türk Hastalar ile Sağlıklı Kontrollerde Bağırsak Mikrobiyotasının Yeni Nesil Sekans Analiziyle Karşılaştırılması: Beslenme Alışkanlıkları ve Protozoonların Rolü
Özgür Kurt
SS-166
Evaluation of a PCR and comparison with RLB for detection and differentiation of Theileria sp. MK and other Theileria and Babesia species of small ruminants
Mehmet Fatih Aydın
SS-167
Subtyping of Blastocystis in Urticarial Patients in Turkey
Merve Aydın
SS-168
In vitro anti-trichomonas activity of Haplophyllum myrtifolium against Trichomanas vaginalis
Ayşegül Aksoy Gökmen
SS-169
Strongyloides stercoralis’in Kriyoprezervasyonu
İbrahim Çavuş
SS-170
İzmir ilinin farklı bölgelerindeki semptomatik ve asemptomatik hastalardan izole edilen Blastocystis subtiplerin dağılımının PCR yöntemi ile tanımlanması
Mehmet Aykur
SS-171
Fecal calprotectin is a marker that supports the pathogenicity of Dientamoeba fragilis
Mehmet Aykur
17:00 - 18:30 Sözlü Sunum
Oturum Başkanları: Deniz Gür, Yusuf Yakupoğulları  
SS-173
Schistosoma türlerinde biyoinformatik olarak lncRNA’ların tanımlanması ve kıyaslanması
Serhat Sirekbasan
SS-174
Immunostimulan effect of Leishmania spp. parasites in cancer treatment
Aygül Sadıqova
SS-175
Identification of novel pathways and genes of Cryptosporidium infection in human intestinal tissues
Ayse Caner
SS-176
Aydın ve Burdur illerindeki sığırlarda ve buzağılarda rastlanan en yaygın Blastocystis spp. subtipi: ST10 ve ST14
Zeynep Erdem Aynur
SS-177
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Parazit Bankası: 34 Yıllık Deneyimimiz
İbrahim Çavuş
SS-178
Vajinal akıntılı kadınlarda Trichomonas vaginalis sıklığının ve risk faktörlerinin araştırılması
Hatice Yazısız
SS-179
Develop an immuno-fet assay for diagnosis of Cutaneous leishmaniasissis
Nebiye Yentur Doni
SS-180
Bağırsak parazitlerinin çeşitli yaş gruplarında görülme sıklığı ve epidemiyolojik verilerin 5 yıllık değerlendirmesi
Fulya Bayındır Bilman
SS-181
Kirli paralar: İstanbul’da Türk banknotlarında bakteri kontaminasyonunun araştırılması
Şölen Dinçer
SS-182
Development and evaluation of a multiplex Real-Time PCR assay for identification of Enterococcus species and simultaneous detection of vanA and vanB genotypes
Arunagiri Subramanian
SS-183
Molecular detection of carbapenamines in Gram negative rods
Ayham Abulaila
SS-020
Toxoplasma Gondii’nin Saptanmasında Geliştirilen Inhouse Realtime PCR Yönteminin Metod Verifikasyonu
Selma Usluca
SS-148
In vitro and in silico analysis of the Bezafibrate antibacterial effect
Ebrahim And Valipour
SS-149
Çok ilaca dirençli (ÇİD) tüberküloz olgularında ikincil seçenek antitüberküloz ilaç duyarlılıklarının araştırılması
Can Biçmen
SS-150
Kandidemi: Türlerin dağılımı, risk faktörleri ve klinik sonuçlar
Tuba Müderris
SS-151
Akciğer Kanseri Nedeniyle Tedavi Alan Hastalarda Tüberküloz Reaktivasyonu
Tanju Berber
SS-152
Eş Zamanlı Radyokemoterapi Alan Baş Boyun Kanserli Hastalarda Proflaktik Flukonozol Kullanımı Sonuçlarımız
Tanju Berber
SS-205
İmmün yetmezlikli hastalardan elde edilen sitomegalovirüs (CMV) suşlarının genotiplerinin belirlenmesi ve gansiklovir direncinin araştırılması
Selma Gökahmetoğlu
08:00 - 09:00 TMC MİKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU
  Olgu Sunumları
Oturum Başkanı: Beyza Ener
Zayre Erturan
09:00 - 10:30 DAS OTURUMU
  Oturum Başkanı: Bülent Gürler
Hastanelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon: Neredeyiz Nereye Gidiyoruz?
Duygu Perçin
Hastanelerde Sterilizasyon: Neredeyiz Nereye Gidiyoruz?
M. Ali Özinel
Dare to Change
Wim Renders
10:30 - 11:00
KAHVE MOLASI
11:00 - 12:30 KLİMUD OTURUMU
  Sahada Salgın mı Var?
Oturum Başkanları: Gül Ergör, Selçuk Kılıç
Mikrobiyoloğun Halk Sağlıkçı Rolü
Gül Ergör
Salgında Mikrobiyolojik Analizleri Ben mi Yapmalıyım?
Umut Berberoğlu
Salgından Sonra Ne Yapmalıyım?
Nevgün Sepin Özel
SS-059
Türkiye'de akut gastroenteritli hastalarda ortaya çıkan rotavirüs genotipleri G10 ve G12
Hande Kahraman Durak
SS-060
Batı Nil virüs salgını: Ulusal Arbovirüs ve Viral Zoonotik Hastalıklar Laboratuvarı verileri
Dilek Menemenlioğlu
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 KLİMUD OTURUMU
  Rehber Eşliğinde Kümülatif Antibiyogram
Oturum Başkanı: Güner Söyletir, Zeynep Gülay
Konuşmacılar: Nisel Yılmaz, Emel Uzunoğlu, Nilay Çöplü
14:15 - 15:00 KONFERANS
Efsane Geri Döndü (mü?)
ŞARBON
Oturum Başkanları: Gürhan Çiftçioğlu, M. Ali Öktem
Selçuk Kılıç
SS-061
Şarbon şüphesiyle başvuran hastalarda saptanan Streptococcus pyogenes deri enfeksiyonları
Mediha Uğur
SS-259
Ülkemizde Şarbon: Ulusal Referansa Laboratuvar Verileri Bize Ne Anlatıyor?
Ayça Arslanhan
15:00 - 15:30
KAHVE MOLASI
15:30 - 16:30 TÜSEB OTURUMU
Maternal ve Perinatal Enfeksiyonlar
Oturum Başkanı: Pınar Zarakolu Köşker
Türkiye'de Mevcut Durum ve Tarama Programları
Esma Sarıkaya
Laboratuvarda Neler Yapılıyor? Yapılmalı?
Gülendam Bozdayı
SS-062
Kızamık Eliminasyonunda Laboratuvarın Önemi
Revasiye Güleşen
16:30 - 17:30 Sözlü Sunum
Oturum Başkanı: Ahmet Pınar
SS-184
Koagülaz negatif stafilokoklarda otomatize sistemle saptanan teikoplanin direncinin agar gradient ve sıvı mikrodilüsyon yöntemleri ile değerlendirilmesi
Ecem Büyükyanbolu
SS-185
Reflektif test ile ülseratif kolitten Kampilobakter enfeksiyonuna
Nida Özcan
SS-186
Detection of Campylobacter species as gastroenteritis agents with immunochromatography, culture-MALDI-TOF MS and molecular methods
Nida Özcan
SS-187
Çölyak Hastalığı Tanısıyla Laboratuvarımıza Gönderilen Örneklerin Serolojik Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Çölyak Tanı Algoritmasının Gözden Geçirilmesi
Rukiye Berkem
SS-188
A novel Tula orthohantavirus lineage in Turkey
Ceylan Polat
SS-189
Tokat, Çorum ve Amasya illerindeki kemiricilerde Bartonella taylorii, B. elizabethae ve B. grahamii varlığı
Ceylan Polat
SS-190
Tedaviye cevap vermeyen şark çıbanı olgularında ELISA ve IFA yöntemlerinin tanısal önemi
Nermin Uluca
SS-191
Brusella Tanısında Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kars, Ardahan, Iğdır Bölge verileri
Bayhan Bektöre
SS-192
A novel tandem report of Anaplasma marginale MSP1a gene from Turkey
Mehmet Fatih Fatih Aydın
SS-193
Changing epidemiology of hepatitis c virus genotype distribution: seven-year data
Ozgur Appak
SS-194
Türkiye’de Ulusal İnfluenza Sürveyansı: 2015-2018 Yılları Arası Üç Ardışık Sezonda Laboratuvar Verilerinin Değerlendirilmesi
Ayşe Başak Altaş
SS-195
Circulation of Tamdy, Tofla and Crimean-Congo hemorrhagic fever orthonairoviruses and novel tick phleboviruses in Anatolia
Nergis Emanet
17:30 - 18:30 KLİMUD OTURUMU
  Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi: Birlikte Değerlendiriyoruz, Sorunlar Çözüm Önerileri (TTMYK)
Oturum Başkanları: Melek Demir, Selda Erensoy
International Symposium on Migration, Travel & Infection
08:15 - 08:30 Opening Ceremony
Ülgen Zeki Ok
08:30 - 09:00 Opening Lecture
Chairperson: Ahmet Özbilgin
  Parasitic Diseases in a Changing World: Epidemiology and Diagnostic Problems
Edoardo Pozio
09:00 - 09:45 PANEL
Chairpersons: Tom van Gool, Metin Korkmaz
  Travelers' Diarrhea and Parasites
Tom van Gool
Dientamoeba fragilis and Blastocystis spp: Usual Suspects of Travelers’ Diarrhea or Just Beneficial Eukaryotes?
Özgür Kurt
09:45 - 10:30 PANEL
Chairpersons: Süheyla Sürücüoğlu, Ayşegül Taylan Özkan
  The Epidemiology of Infectious Diseases Associated with Migration
Yusuf Özbel
The Risk of Transmission of Tuberculosis in Vehicles
Süheyla Sürücüoğlu
10:30 - 11:00
KAHVE MOLASI
11:00 - 11:45 PANEL
Chairpersons: Kosta Mumcuoğlu, Semra Özçelik
  Ectoparasitic Infestations in Travelers and İmmigrants: Clinical Symptoms and Arthropod-Borne Diseases
Kosta Mumcuoğlu
Migration and Emerging Infectious Diseases in Greece
Evi Gouzelou
11:45 - 12:30 PANEL
Chairpersons: Işın Aykar, Yakut Akyön Yılmaz
  The Impact of Migration on Global Drug Resistance in Tuberculosis
Işın Akyar
  Migration and Tuberculosis
Abdullah Sayıner
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:15 PANEL
Chairpersons: Yusuf Özbel, Michael Ramharter
  Syrians' Influence on Leishmaniasis in Europe and Middle East Countries
Yusuf Özbel
The Effects of Syrian Refugees on Cutaneous Leishmaniasis in Şanlıurfa, Turkey
Fadile Zeyrek
14:15 - 15:00 PANEL
Chairpersons: Miriam J. Alvarez-Martinez, Özgür Kurt
  Malaria in Travelers and Immigrants
Miriam J. Alvarez
Malaria in Pregnancy and Malaria Drug Development
Michael Ramharter
15:00 - 15:30
KAHVE MOLASI
15:30 - 16:45 PANEL
Chairpersons: Cevayir Çoban, Sibel Ergüven
  Immunology of Malaria
Cevayir Çoban
Malaria Diagnosis with Classical and Highly Advanced, New Methods
Tom van Gool
The Impact of The Migratory Movements in The Antimicrobial Resistance
Yeşim Beşli
16:45 - 18:15 PANEL
Chairpersons: Metin Korkmaz, Süheyla Sürücüoğlu

Oral Presentations Selected from Successful Posters
SS-235
European response to refugees: An education course experience in a European refugee hotspot, Palermo
Varol Tunali
SS-236
Syrian’s Influence on Leishmaniasis in European and Middle East Countries
Yusuf Özbel
SS-237
Cutaneous Leishmaniasis in Izmir: The endemic region trip
Ayşegül Aksoy Gökmen
SS-238
Cloning and Molecular Characterization of Thiol specific Antioxidant Gene of Leishmania tropica Turkey Isolate
Hamza Özavcı
SS-239
Cystoisospora belli infection in a renal transplant recipient in a university hospital
Büşra Betül Özmen Çapın
SS-240
External Plasmodium Falciparum Malaria in the North Cyprus: Current Approach
Meryem Güvenir
SS-241
Evaluating the glucantime concentration for the ex-vivo glial cell model of Leishmania tropica amastigotes
Orçun Zorbozan
SS-242
Analysis of HIV epidemic in Cyprus using a mathematical model
Nazife Sultanoglu
SS-243
Evaluation of parasitic diseases in Azerbaijan between 2011-2018 years
Aygül Sadıqova
SS-244
Evaluation of Intestinal Parasites: Distribution in Refugees and Turkish Patients Admitted to Ankara Training and Research Hospital
Filiz Demirel Kaya
SS-245
Evaluation of Intestinal Parasites in Children with Protein Energy Malnutrition
Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen
18:15 - 18:30 International Symposium on Migration, Travel & Infection, Closing Ceremony
12:00 - 13:00 POSTER ALANI
  Poster Tartışmaları (206-311)
11:00 - 11:30 KAHVE MOLASI
11:30 - 12:30 XXXVIII. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi
Kapanış Töreni
09:00 - 11:00 II. HIV/AIDS ÇALIŞTAYI
Oturum Başkanları: Kenan Midilli, Gülden Çelik, Selçuk Kılıç
11:00 - 11:30 KAHVE MOLASI
08:30 - 11:00 Sözlü Sunum
Oturum Başkanları: Özgen Eser, Melek Demir
SS-196
Torque Teno Virus DNA investigation for both immunologic and virologic marker in pediatric HSCT patients
Bilal Olcay Peker
SS-197
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi virüsünün moleküler tanısında iki farklı kitin karşılaştırılması
Burcu Gürer Giray
SS-198
Aedes türü sivrisineklerde Zika, Dengue, Chikungunya ve Batı Nil virüs varlığının araştırılması
Yasemin Coşgun
SS-199
Viral and atypical bacterial respiratory infections of inpatients in a university hospital
Harun Ağca, Beyza Ener
SS-200
Genotypic Study of Hepatitis B Virus in Many Groups of Population at Iraq
Karar Mohammed Abdul Sada
SS-201
Ardahan Propolis Etanol Ekstraktının Herpes Simpleks Virüs Tip 1 Üzerine Antiviral Etkisinin Araştırılması
Merve Cora
SS-202
Adenovirüs 36 ile İndüklenen İnsan Kökenli Adiposit Kök Hücrelerde Adipojenik ve İmmünojenik Parametrelerin Değerlendirilmesi
Tamer Şanlıdağ
SS-203
Tokat’ta yeni taşıyıcı, yeni Orthohantavirus
Mert Erdin
SS-204
Kuzey Kıbrıs’taki 0-5 yaş arası çocuklarda Rotavirüs ve Adenovirüs Gastroenteriti Sıklığının Araştırılması
Emrah Güler
SS-205
İmmün yetmezlikli hastalardan elde edilen sitomegalovirüs (CMV) suşlarının genotiplerinin belirlenmesi ve gansiklovir direncinin araştırılması
Selma Gökahmetoğlu
SS-206
Viral solunum yolu enfeksiyonlarının etiyolojisi ve mevsimselliği
Ömür Mustafa Parkan
SS-207
HIV pozitif hastalarda hepatit ve sifiliz seroprevalansı: on yıllık deneyim
Merve Zerey Albayrak
SS-208
Tarama amacıyla hastaneye başvuran kadınlarda yüksek riskli İnsan Papilloma Virus prevalans ve genotip dağılımı ile servikal smear sonuçlarının değerlendirilmesi (28829 örnek)
Nisel Yılmaz
SS-209
CMV IgG avidite testi sonuçlarının incelenmesi
Pelin Onarer
SS-210
Helicobacter pylori Pozitif Mide Biyopsi Örneklerinde Human Papillomavirus Varlığının Belirlenmesi
Didem Özgür
SS-214
Kronik Hepatit C hastalarında serum GRP78 düzeyi anlamlı mı?
Yeliz Çetinkol
SS-246
Quorum Sensing Signal Presence Determination of Food Process Line Isolated Biofilm Positive Gram Positive/Negative Isolates By LC/MSMS
Dilvin İpek
SS-247
Acinetobacter baumannii izolatlarının REP-PCR ile genotiplendirilmesi ve biyofilm aktivitesinin araştırılması
Fatma Zehra Duymaz
SS-248
Klinik örneklerden izole edilen anaerop etkenlerin dağılımı; 4 yıllık veri
Esra Yartaşı
11:00 - 11:30 KAHVE MOLASI
Copyright @ 2018 Türk Mikrobiyoloji Kongresi. LookUs & Online Makale